Algemene verkoopvoorwaarden

1. Iedere levering is gebonden aan de uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige verkoopvoorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze zonder voorbehoud bij het plaatsen van zijn bestelling, tenzij schriftelijk voorafgaandelijk andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

2. Kalligram staat in voor de kwaliteit van de vertaling/correctie. Bij betwisting van de kwaliteit is enkel de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken bevoegd.

3. Kalligram is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf.

4. De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling. Kalligram is niet aansprakelijk wanneer een vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen, of wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige levering door derden. Hij zal echter in dergelijk geval de opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Kalligram staat niet in voor het verlies of de beschadiging van de brontekst of de vertaling door derden.

5. Kalligram is slechts gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Kalligram is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik en/of andere fouten, alsook ten gevolge van laattijdige en/of slecht verzorgde aflevering van de opdracht, tenzij Kalligram een ernstig persoonlijk verwijt treft. Dubbelzinnigheid van de te vertalen/corrigeren tekst ontheft Kalligram van iedere aansprakelijkheid. Ingeval van aansprakelijkheid van Kalligram kan ten hoogste aanspraak gemaakt worden op vergoeding van de door opdrachtgever aanwijsbaar geleden schade tot het factuurbedrag exclusief BTW dat terzake van de opdracht in rekening is gebracht of in rekening gebracht had kunnen worden. Het recht om schadevergoeding te vorderen voor de door opdrachtgever aanwijsbaar geleden schade tot het factuurbedrag exclusief BTW, vervalt na verloop van 2 maanden na voltooiing van de opdracht.

6. Kalligram is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door verlies, vernietiging en of beschadiging van de hem toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren, boeken en elektronische informatiedragers. Verzendingen ( koerier-, fax- en modemkosten) gebeuren steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Kalligram is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van virussen ontstaat.

7. Kalligram kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld ingeval de geleverde tekst in zijn geheel wordt gebruikt en zonder dat er wijzigingen in worden aangebracht. Hij kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, Kalligram alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

8. Alle facturen zijn betaalbaar te Amsterdam, netto en binnen 30 dagen volgend op de factuurdatum.

9. Iedere op de vervaldatum onbetaalde factuur wordt automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% (met een minimum van 50 euro) en een verwijlintrest ten belope van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

10. Iedere klacht dient schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen volgend op de ontvangst van het uitgevoerde werk.

11. De geleverde tekst blijft de volle eigendom van de vertaler tot de volledige betaling van de factuur.

12. In geval van niet-betaling van de factuur zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

KALLIGRAM

Specialist
Ervaren

Professioneel
Betrouwbaar
Klantvriendelijk

Ook voor u aan de slag?

Ik vertaal uw teksten uit het Nederlands naar het Frans en uit het Frans naar het Nederlands. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact opnemen via kalligram.translations@gmail.com of het online contactformulier invullen.
U hoort zo spoedig mogelijk van mij.